Wörter die enden mit V

ABLATIV AKTIV ANLUV BRAV DATIV DEDUKTIV DEFEKTIV DEFENSIV DEFINITIV DETEKTIV DEZISIV EFFEKTIV EFFUSIV EINHIEV ELATIV FAKTITIV FIKTIV HIEV ILLOKUTIV IMPERATIV IMPULSIV INAKTIV INCHOATIV INDIKATIV INDUKTIV INFINITIV INITIATIV INNOVATIV INTENSIV INTUITIV INVASIV INVESTIV INZISIV ITERATIV KAPAZITIV KURV LASZIV LAXATIV LUV MASSIV MOTIV NAIV NARRATIV NATIV NEGATIV NERV OBJEKTIV OBSESSIV OFFENSIV OKKLUSIV OKTAV OLIV OPERATIV OPTATIV OSTENSIV PALLIATIV PARTITIV PASSIV QUIETIV REAKTIV TATMOTIV TAXATIV ÜBERAKTIV ULTIMATIV VEGETATIV